ขอเชิญ! ส.ฟุตบอล เปิดรับผู้ตัดสิน

ด้วยสมาคมกีฬาบอลแห่งเมืองไทย  ufa1688  ในพระบรมรายกปถัมภ์ มีนโยบาย เพิ่มจำนวนผู้ตัดสิน เพื่อให้ทำหน้าที่ในการแข่งขันบอล ระดับต่างๆ ในเมืองไทย นั้น

ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศรับสมัครคนที่สนใจเป็นผู้ตัดสินรุ่นที่ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2532 – 2544)
3. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษติดตะราง หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
6. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช.
7. ส่วนสูง ผู้หญิงไม่ต่ำ 155 ซ.ม. ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
* เอกสารเพิ่มเติม – เอกสารการเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับผู้ตัดสินบอล หรือเคยผ่านการเรียนการสอนในวิชาบอลมาก่อน

หลักฐานในวันสมัคร
1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ครอบคลุมเรื่องสายตาและสุขภาพ)
5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร

1. เขียนใบสมัครสอบผู้ตัดสิน คลิกที่นี่เพื่อให้ดาวน์โหลด

2. ในการยื่นใบสมัคร ให้นำเอกสารทั้งหมด สแกนเป็นไฟล์ .PDF แค่นั้นส่งผ่านทางอีเมล ด้วยอีเมลของตนเองเพียงแค่นั้นโดยส่งใบสมัครและหลักฐานในการสมัครที่ [email protected] ส่วนเอกสารตัวจริงให้นำมายื่นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 (รบกวนใส่เรื่องใน E-mail ว่า “สมัครสอบผู้ตัดสินรุ่น 27 ภาค……เลือกภาคที่สะดวกปฏิบัติงาน………….” )

* ค่าสมัคร 500 บาทต่อคน ชำระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะผู้ตัดสินผู้ตัดสินบอล 2550 เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และต้องสแกนหลักฐานการชำระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย ขณะที่ วันอบรมต้องแนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง หากท่านไม่ชำระเงินค่าสมัคร คณะผู้ตัดสินฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ข้างพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาบอลแห่งเมืองไทยฯ โทร.097-240-5265

ตารางการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการอบรม

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (คนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพียงแค่นั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมและสอบภาคทฤษฎีต่อไป)
• ช่วงเช้า เริ่มลงทะเบียน 4.00 น.
• ช่วงบ่าย เริ่มลงทะเบียน 15.00 น.
*ท่านที่มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ทดสอบก่อนตามลำดับ

2. อบรมและสอบภาคทฤษฎี วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
• ลงทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสิน โดยแบ่งเป็นชายและหญิง

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินชาย
• วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.20 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง
• วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 24 วินาที เป็น 1 ชุด ต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินหญิง
• วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.60 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง
• วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 17 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 26 วินาที เป็น 1 ชุด จำเป็นที่จะต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด

กำหนดการสอบภาคดำเนินการตัดสิน
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคดำเนินงานตัดสิน ในวันที่ 10 กันยายน 2562
• สอบภาคดำเนินงานตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562
• ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติต้องเป็นคนที่สอบผ่านภาคทฤษฎี และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว
• การสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครต้องสอบทำหน้าที่ผู้ตัดสินทุกตำแหน่ง (ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่ 4) เต็ม 1 เกมการแข่งขัน
• กรณีสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้คุมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะผู้ตัดสินผู้ตัดสินฯ ให้เดินทางไปทำหน้าที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแห่งเมืองไทย (เหมาจ่ายผู้สมัครคนละ 1,500 บาท)

กำหนดการประกาศผลการสอบผู้ตัดสิน
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ตัดสิน ในเดือนมกราคม 2563 ทางเว็บของสมาคมกีฬาบอลแห่งเมืองไทยฯ, เฟซบุ๊คแฟนเพจของสมาคมกีฬาบอลแห่งเมืองไทยฯ และติดประกาศที่ข้างพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาบอลแห่งเมืองไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *